คำศัพท์ คำแปล
cabochon cut เจียระไนแบบหลังเบี้ย
cafemic คาเฟมิก
Cenozoic Era มหายุคไคโนโซอิก
calamine คาลาไมน์
calaverite คาลาเวอไรต์
calc แคลก์
calc-alkalic series ชุดหินแคลก์-แอลคาลิก
calcarenite หินปูนเนื้อทราย
calcareous- เนื้อปูน
calcareous algae สาหร่ายเนื้อปูน
calcareous ooze เลนเนื้อปูน
calcareous tufa ทูฟาเนื้อปูน
calcic series ชุดหินแคลก์
calcification การแทนที่ด้วยปูน, การสะสมสารคาร์บอเนต
calcify จับตัวเป็นหิน
calcilutite หินปูนเนื้อแป้ง
calcination การเผาให้แตกตัว
calcirudite หินปูนเนื้อหยาบ
calcisiltite หินปูนเนื้อทรายแป้ง
calcite แคลไซต์
calcitic dolomite หินโดโลไมต์ปนปูน
calcium carbide แคลเซียมคาร์ไบต์
calcrete แคลครีต
calc-schist หินแคลก์-ชีสต์
calc-silicate rock หินแคลก์-ซิลิเกต
calc-sinter แคลก์-ซินเตอร์
caldera แคลดีรา
caldera complex แคลดีราซับซ้อน
Caledonian คาลิโดเนียน
calf ก้อนน้ำแข็งลอย
caliche คาลิเช
caliper log ผลบันทึกขนาดหลุม
calorific value ค่าความร้อน
calyx เคลิกซ์
Cambrian Period ยุคแคมเบรียน
camouflage การแทนธาตุเวเลนซีเท่า
camptonite แคมป์โทไนต์
canada balsam กาวแคนาดา
cannel coal ถ่านหินเทียน
cannel shale หินดินดานเนื้อถ่านหิน
canyon หุบผาชัน, แคนยอน, หุบเหวคาสต์
capable fault;active fault รอยเลื่อนมีพลัง
capillary แบบเส้นผม, รูเล็ก
capillary conductivity สภาพนำของรูเล็ก
capillary fringe เขตอิ่มตัวเหนือระดับน้ำใต้ดิน
capillary interstice ซอกเล็ก
capillary migration การเคลื่อนที่ในรูเล็ก
capillary pressure ความดันในรูเล็ก
capillary water น้ำดูดซึม
cap rock หินครอบ, หินกักกัน
capture การแทนธาตุเวเลนซีต่ำ, ธารหลงแม่
carapace เปลือกสัตว์ขาปล้อง
carat กะรัต
carbide คาร์ไบด์
carbonaceous เนื้อถ่านหิน, เนื้อคาร์บอน, เนื้อสารอินทรีย์
carbonado คาร์บอนาโด
carbon-14 คาร์บอน-๑๔
carbonate rock หินคาร์บอเนต
carbonation การเกิดคาร์บอเนต
carbonatite หินคาร์บอเนไทต์
carbon dating; radiocarbon dating การหาอายุจากคาร์บอนกัมมันตะรังสี
Carboniferous Period ยุคคาร์บอนิเฟอรัส
carbonification; coalification การแปรสภาพเป็นถ่านหิน
การเพิ่มคาร์บอน
carbon ratio อัตราส่วนคาร์บอน
carbon-ratio theory ทฤษฎีอัตราส่วนคาร์บอน
carborundum คาร์โบรันดัม
carlsbad twin ผลึกแฝดแบบคาลส์บาด
carnallite คาร์นัลไลต์
carnelian คาร์เนเลียน
carnivore สัตว์กินเนื้อ
carnotite คาร์โนไทต์
cascade fold ชั้นหินคดโค้งเป็นหลั่น
case-hardening การเคลือบแข็ง
casing ท่อกรุ
casing-head gas แก๊สความดันต่ำ
cassiterite แคสซิเทอไรต์
cast รูปพิมพ์
casting การพิมพ์รอย
cataclasis การแตกเป็นเม็ด
cataclasite หินบด
cataclastic การแตกหักบดอัด
cataclysm วินาศภัย
catastrophism ทฤษฎีมหาวิบัติ
catchment; catchment basin; drainage area; drainage basin; feeding ground บริเวณลุ่มน้ำ
catchment area พื้นที่รับน้ำ, บริเวณลุ่มน้ำ
catchment basin; catchment;drainage area; drainage basin; feeding ground บริเวณลุ่มน้ำ
categories of stratigraphic classification ประเภทการจำแนกลำดับชั้นหิน
catena แคทีนา
cation exchange การแลกเปลี่ยนแคตไออน
cat's eye แก้วตาแมว
cave ถ้ำ
cave breccia หินกรวดเหลี่ยมถ้ำ
cave coral ตะกอนปูนถ้ำ
cave marble หินอ่อนถ้ำ
cave onyx โอนิกซ์ถ้ำ
cave pearl ไข่มุกถ้ำ
cavern ถ้ำหลวง
cavernous ถ้ำ
cavern system; cave system กลุ่มถ้ำ
cavity โพรง
CB horizon ชั้นซีบี
cellular โพรงข่าย
cement วัตถุประสาน
cementation การประสาน
cement rock หินซีเมนต์
cenote;aven ปล่องหินปูน
Cenozoic Era มหายุคซีโนโซอิก
cenozone; assemblage ส่วนชั้นกลุ่มชีวิน
central eruption การปะทุแบบปล่องกลาง
central valley; median valley; mid-ocean rift หุบเขาทรุด
centre line เส้นศูนย์กลาง
centre of gravity ศูนย์ถ่วง
centre of instrument ศูนย์กลางอุปกรณ์
centre of symmetry ศูนย์กลางสมมาตร
centrifugal drainage pattern แบบรูปทางน้ำหนีศูนย์กลาง
centrifugal repacement การแทนที่หนีศูนย์กลาง
centripetal drainage pattern แบบรูปทางน้ำสู่ศูนย์กลาง
centripetal replacement การแทนที่สู่ศูนย์กลาง
centrosphere; barysphere ศูนยภาค
cephalon เซฟาลอน
cephalopod เซฟาโลพอด
ceratite เซราไซต์
cf. เกือบเหมือน
chain coral ปะการังลูกโซ่
chacanthite คาลแคนไทต์
chalk ชอล์ก, หินคล้ายชอล์ก
chalk หินคล้ายชอล์ก, หินปนชอล์ก
channel ร่อง, ช่อง, ร่องน้ำ, ลำน้ำ, ชั้นตัวกลาง
channel capacity ความจุร่องน้ำ
channel-fill deposit แหล่งทับถมร่องน้ำ
channel flow การไหลตามร่องน้ำ
channelization การกัดเซาะร่องน้ำ
channel-mouth bar สันดอนปากน้ำ
channel pattern แบบรูปร่องน้ำ
channel sample ตัวอย่างเซาะร่อง
channel sand ทรายร่องน้ำ
channel storage น้ำในร่องน้ำ
channel wave คลื่นตามชั้น
char ถ่านชาร์
characteristic fossil; diagnostic fossil ซากประจำหน่วย
charnockite หินคาร์นอกไกต์
chemical limestone หินปูนเคมี
chemical remanent magnetisation การเป็นแม่เหล็กถาวรเคมี
chemical weathering การผุพังทางเคมี
Chernozems เชอร์โนเซม
Chert เชิร์ต
chevron fold เชิร์ตชั้นหินคดโค้งหน้าจั่ว
chimney ลำ, หินรูปแท่ง, ปล่อง
chimney rock หินรูปแท่ง
china clay ไชนาเคลย์
china stone ไชนาสโตน
chip sample ชุดตัวอย่าง
chitin ไคทิน
chiton ไคตัน
chlorite คลอไรต์
chondrichthtes ปลากระดูกอ่อน
chondrite อุกกาบาตหินเนื้อเม็ด, คอนไดรต์
chondrule เม็ดกลม
Chordata คอร์ดาตา
C layer ชั้นซี
chron รุ่น
chronohorizon แนวชั้นตามอายุกาล
chronolithologic unit; chronostratigraphic unit หน่วยลำดับชั้นหินตามอายุกาล
chronostratigraphic classification การจำแนกลำดับชั้นหินตามอายุกาล
chronostratigraphic horizon แนวชั้นลำดับชั้นหินตามอายุกาล
chronostratigraphic unit หน่วยลำดับชั้นหินตามอายุกาล
chronostratigraphy วิชาลำดับชั้นหินตามอายุกาล , การลำดับชั้นหินตามอายุกาล, ลำดับชั้นตามอายุกาล
chronozone หินรุ่น, ส่วนชั้นตามอายุกาล
chrysoberyl คริโซเบริล
chrysocolla คริโซคอลลา
chrysolite คริโซไลต์
chrysoprase คริโซเพรส
chrysotile คริโซไทล์
cinder; volcanic cinder กรวดภูเขาไฟ
cinder coal; coke coal; natural coke ถ่านโค้กธรรมชาติ
cinder cone กรวยกรวดภูเขาไฟ
CIPW classification การจำแนกแบบซีไอพีดับเบิลยู
CIPW norm ปริมาณมาตรฐานซีไอพีดับเบิลยู
circum-Pacific belt แนววงรอบแปซิฟิก
cirque เซิร์ก
clam หอยกาบ
clan กลุ่ม
clarain คลาเรน
clarite คลาไรต์
clarke คลาร์ก
clarke of concentration ปริมาณคลาร์ก
clarodurite คลาดูไรต์
class ชั้น
classification การจำแนก
clast เศษหิน
clastation การแตกเป็นเศษหิน
clastic เศษหิน, หินเนื้อประสม
clastic dike พนังเศษหิน
clastic pipe ลำเศษหิน
clastic rock หินเนื้อประสม
clastic sediment ตะกอนเศษหิน, ตะกอนเนื้อประสม
clastic wedge ลิ่มเศษหิน
clay เคลย์ดิน, แร่ดิน, ดินเหนียว
clay dune เนินตะกอนดิน
clay gouge; fault gouge; gouge ผงรอยเลื่อน
clay ironstone หินเหล็กเนื้อดิน
C-layer ชั้นไหวสะเทือนซี
clay mineral แร่ดิน
claypan ชั้นดานดิน, ชั้นดานดินเหนียว
clay plug ฝายดินธรรมชาติ
clay shale หินดินดานเนื้อดิน
clay slate หินชนวนเนื้อดิน
claystone หินเคลย์
clay vein สายเคลย์
cleat แนวแตกแยก
cieavage แนวแตกเรียบ
cilff หน้าผา
climbing bog พรุคืบ
clinker คลิงเกอร์
close system ระบบปิด
close fold ชั้นคดโค้งปิด
close form รูปผลึกปิด
close structure โครงสร้างปิด
coal ถ่านหิน
Coal Ages ยุคถ่านหิน
coal ball ลูกหิน
coalbed;coal seam ชั้นถ่านหิน
coal formation หมวดถ่านหิน
coalification; carbonification การแปรสภาพเป็นถ่านหิน
coal measures ชุดถ่านหิน
Coal Measures ชุดยุคถ่านหิน
coal rank ชั้นคุณภาพของถ่านหิน
coal seam; coal bed ชั้นถ่านหิน
coal type ชนิดของถ่านหิน
coarse-grains เนื้อหยาบ
coast ชายฝั่ง
coastal plain ที่ราบชายฝั่ง
coastline แนวชายฝั่ง
cobbing การแยกแร่แบบคอบบิง
cobble กรวดใหญ่
cobblestone หินกรวดใหญ่
coccolith ค็อกโคลิท
coccolithophore ค็อกดคลิโทฟอร์
coelacanth ปลาซีแคนท์
coelenterate ซีเลนเทอเรต
coelom; coelome โพรงในลำตัว
cognate inclusion; autolith หินอัคนีแปลกปลอม
coke ถ่านโค้ก
coke breeze ผงถ่านโค้ก
coke coal; cinder coal; natural coke ถ่านโค้กธรรมชาติ
coking coal ถ่านหินโค้ก
collapse breccia; founder breccia หินกรวดเหลี่ยมยุบตัว
collapse caldera แคลดีราแบบยุบตัว
collapse sink แอ่งถ้ำยุบ
collecting area พื้นที่รับน้ำ
colloid คอลลอยด์
colloidal dispersion การกระจายของคอลลอยด์
colluvial deposit แหล่งเศษหินเชิงเขา
colluvium เศษหินเชิงเขา
colonial coral ปะการังกลุ่ม
colonization การยึดครอง
coloured stone พลอย
columnar joint แนวแตกสามเหลี่ยม
columnar structure โครงสร้างรูปเสาเหลี่ยม
commemsalism ภาวะอิงอาศัย
common ปานกลาง
community; biocoenosis; biotic community; lift assemblage; lift community ชุมชีวิน
compactability สถาพอัดแน่นได้
competent bed ชั้นหินเนื้อเดียว
complex หน่วยซับซ้อน
composite cone; composite volcano; stratovolcanio กรวยภูเขาไฟสลับชั้น
composite fault scarp ผารอยเลื่อนผสม
composite fold; compound fold ชั้นหินคดโค้งร่วม
composite grain เม็ดประกอบ
composite-statotype ชั้นหินแบบฉบับรวม
composite volcano; composite cone; stratovolcano กรวยภูเขาไฟสลับชั้น
compound coral โครงปะการังกลุ่ม
compound eye ตาของสัตว์ขาปล้อง
compound fold; composite fold ชั้นหินคดโค้งร่วม
compression การกด, การอัด
compressional wave คลื่นอัด
compressive strength ความทนแรงอัด
compressive stress ความเค้นแรงอัด
concentric fold; parallel fold ชั้นหินคดโค้งขนาน
concordant drainage; accordant drainage ทางน้ำร่วมแนว
concordant intrusion การแทรกซอนร่วมแนว, หินอัคนีแทรกซอนร่วมแนว
concretion มวลสารพอก
concurrent-range zone; Oppel zone ส่วนชั้นช่วงชีวินจวบกัน
condensate; distillate; nature gasoline แก๊สธรรมชาติเหลว
cone-in-cone structure โครงสร้างรูปกรวยซ้อน
cone of depression กรวยน้ำยุบ
confined aquifer; astesian aquifer ชั้นน้ำมีแรงดัน
confined compressive strength กำลังอัดภายใต้แรงดันปิดล้อม, กำลังอัดในความดัน
confined ground water; astesian water น้ำบาดาลมีแรงดัน
confining bed ชั้นหินกั้นน้ำ
conformable strata ชั้นหินเรียงถูกลำดับ
congeneric สกุลเดียวกัน
conglomerate หินกรวดมน
conglomeratic เนื้อกรวด
congruent fold; parasite fold ชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม
conical fold ชั้นหินคดโค้งรูปกรวย
conifer พืชพวกสน
conjugate fault รอนเลื่อนร่วม
conjugate joint แนวแตกร่วม
conjugate veins สายแร่ร่วม
connate water น้ำในเนื้อหิน
conodont โคโนดอนต์
consequent fault scarp ผาตามผารอยเลื่อน
consequent stream; dip stream ธารน้ำตามแนวเท
conspecific ชนิดเดียวกัน
constant slope ลาดเขาคงตัว
contact deposit แหล่งแร่สัมผัส
contact metasomatism การแปรสภาพสัมผัสแบบแทนที่
contact metamorphism การแปรสภาพสัมผัส
contact mineral แร่แปรสัมผัส
contemporaneous deformation; penecontemporaneous deformation การเปลี่ยนลักษณะขณะตกตะกอน
comtemporaneous fault; growth fault รอยเลื่อนขณะตกตะกอน
continent ทวีป
continental แห่งทวีป
continental aproncontinental rise ลาดตีนทวีป
continental basin แอ่งทวีป
continental borderland ชายขอบทวีป
continental crust เปลือกโลกภาคพื้นทวีป
continental deposit สิ่งทับถมภาคพื้นทวีป
continental displacement; continental drift ทวีปเลื่อน
continental divide สันปันน้ำทวีป
continental drift; continental displacement ทวีปเลื่อน
continental glacier ธารน้ำแข็งทวีป
continental margin ขอบทวีป
continental nucleus; continental shield; shield หินฐานทวีป
continental platform ลานทวีป
continental rise; continental apron ลาดตีนทวีป
continental shelf ไหล่ทวีป
continental shield; continental nucleus; shield หินฐานทวีป
continental slpoe ลาดทวีป
contour;contour line เส้นชั้น
contour interval ช่วงเส้นชั้น
contourite แหล่งสะสมตามเส้นชั้น
contour line; contour เส้นชั้น
contour map แผนที่เส้นชั้น
controlled mosadic ภาพต่อแบบบังคับ
conulariid คอนูลาริด
convection การพาความร้อน, การหมุนเวียนเปลี่ยนที่
convection cell วงจรพาความร้อน
การลู่เข้าหากัน
convergent evolution การวิวัฒนาการเข้าหากัน
convected wave คลื่นแปลงผัน
convolute มวลซ้อนทับ
copper ทองแดง
coprolite มูลสัตว์โบราณ
coquina กะส้าหอย
coral ปะการัง
coralgal หินปะการังสาหร่าย
coralline คล้ายปะการัง
coralline algae สาหร่ายปะการัง
corallite เปลือกปะการัง
corallum เปลือกกลุ่มปะการัง
coral reef พืดหินปะการัง
coral rock หินปะการัง
cordillera กลุ่มเทือกเขา
core แก่นโลก
Coriolis force แรงคอริออลิส
correlate เทียบสัมพันธ์
corona แร่ขอบริม, ทรงกลด
corrasion การกร่อนครูดถู
corrosion การกร่อนสลายตัว
corundum คอรันดัม, กะรุน
cosmolite; metaorite; skystone อุกกาบาต
cosmopolitan organism; cosmopolite อินทรีย์แพร่ทั่วโลก
cotylosaur โคทิโคซอร์
cotype ร่วมแบบ
country rock หินท้องที่
coupled wave คลื่นคู่
crag โขดหินชัน
crag-and-tail โขดหินชันมีลาด
crater lake ทะเลสาบปล่องภูเขาไฟ
craton หินฐานธรณี
creek ลำธาร, อ่าวเล็ก
crenulation รอยหยัก, การหยัก
crescent beach หาดรูปจันทร์เสี้ยว
crescentic crack; crescentic fracture รอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว
crescentic dune; barchan เนินทรายรูปจันทร์เสี้ยว
crescentic fracture; crescentic crack รอยแตกรูปจันทร์เสี้ยว
crescentic gouge; gouge mark รอยรูปจันทร์เสี้ยว
crest line เส้นยอด
ยอดรอยคดโค้งของหิน
Cretaceous Period ยุคครีเทเชียส
crevasse เหวน้ำแข็ง
crinoid ไครนอยด์
crocidolite โครซิโดไลต์
cross bedding การวางชั้นเฉียงระดับ
cross-correlation สหสัมพันธ์ไขว้
cross fibre สายแร่ใยขวางผนัง
crossopterygian ครอสซอปเทอริเจียน
crude oil น้ำมันดิบ
crush breccia; utoclastic; tectonic breccia หินกรวดเหลี่ยมบด
crush conglomerate; tectonic conglomerate หินกรวดมนบด
crust เปลือกโลก
crustacean สัตว์พวกกุ้งปู
crustal abundance ความอุดมเปลือกโลก
crustal movements การเคลื่อนไหวของเปลือกโลก
cryergic; cryonival; paraglacial; periglacial; subnival รอบธารน้ำแข็ง
cryptalgal หินสาหร่าย, โครงสร้างสาหร่าย
cryptocrysalline เนื้อจุรณผลึก
Cryptozoic Eon บรมยุคคริปโทโซอิก
cryptozoon คริปโทซูน
crystal ผลึก
crystal axis แกนผลึก
crystal chemistry เคมีผลึก
crystal floatation การลอยผลึก
crystal form รูปผลึก
crystal fractionation การแยกผลึกจากหินหนืด
crystal habit ลักษณะผลึก
crystal lattice แลตทิซผลึก
crystalline ผลึก, สารผลึก, เนื้อผลึก
crystalline structure; crystal structure โครงสร้างผลึก
crystallinity สภาพเป็นผลึก
crystallization การตกผลึก
crystallization differentiation การตกผลึกลำดับส่วน
crystallization interval; freezing interval ช่วงการตกผลึก
crystallizing force แรงการตกผลึก
crystallography ผลิกศาสตร์
crystal optics ทัศนศาสตร์ผลึก
crystal sandstone ทรายผลึก
crystal sedimentation; crystal setting การตกจมของผลึก
crystal structure; crystalline structure โครงสร้างผลึก
crystal system ระบบผลึก
crystal tuff หินเถ้าผลึกภูเขาไฟ
crystal zone โซนผลึก
cube รูปลูกบาศก์
cubic system ระบบลูกบาศก์
cubic zirconia คิวบิกเซอร์โคเนีย
cuesta เขาเควสตา
cultured pearl ไข่มุกเลี้ยง, มุกเลี้ยง
cumulate หินคูมูเลต
cumulo dome; cumulo-volcano; volcanic dome โดมภูเขาไฟ
cup coral; horn coral; solitary coral ปะการังเดี่ยว
cuprite คิวไพรต์
cuprous ทองแดง
curvature ความโค้ง
cuspate delta ดินดอนสามเหลี่ยมรูปฟันแหลม
cycle วัฏจักร
cycle of denudation; cycle of erosion วัฏจักรการกร่อน
cycle of rock; rock cycle วัฏจักรหิน
cycle of sedimentation; sedimentary cycle วัฏจักรการตกตะกอน
cyclone พายุหมุน,ไซโคลน
cyclosilicate; ring silicate ซิลิเกตวงแหวน
cyclothem วัฏจักรการตกตะกอน
cylindrical fold ชั้นหินคดโค้งรูปทรงกระบอก
cylindrical structure โครงสร้างทรงกระบอก