คำศัพท์ คำแปล
face cleat แนวแตกแยกหลัก
facet ผิวหน้าราบ, หน้าปรากฏ
facet pebble กรวดกลางผิวหน้าราบ
facies ชุดลักษณ์, ชุดลักษณะ
facies fauna สัตวชาติเฉพาะแหล่ง
facies fossil ซากดึกดำบรรพ์เฉพาะแหล่ง
fall line แนวน้ำตก
family วงศ์
fault รอยเลื่อน, รอยเหลื่อม
fault basin แอ่งรอยเลื่อน
fault block บล็อกรอยเลื่อน
fault complex รอยเลื่อนซับซ้อน
fault gouge; clay gouge; gouge ผงรอยเลื่อน
faulting การเลื่อน
fault line แนวรอยเลื่อน
fault plane ระนาบรอยเลื่อน
fault scarp ผารอยเลื่อน
fault set ชุดรอยเลื่อน
fault system ระบบรอยเลื่อน
fault treillis drainage pattern แบบรูปทางน้ำร้านเถ้าองุ่นตามรอยเลื่อน
fault trough; rift trough หุบเขาทรุด
fault valley หุบเขารอยเลื่อน
fault wedge ลิ่มรอยเลื่อน
fault zone เขตรอยเลื่อน
fauna สัตวชาติ, พรรณสัตว์
faunal break การเปลี่ยนกลุ่มซากดึกดำบรรพ์
faunal province ขอบเขตสัตวชาติ
faunal succession การเปลี่ยนแปลงทดแทนสัตวชาติ
faunule; local fauna สัตวชาติประจำถิ่น
fecal pellet เม็ดมูลสัตว์
feeding ground; catchment; catchment basin; drainage area; drainage basin บริเวณลุ่มน้ำ
feldspar เฟลด์สปาร์, แร่ฟันม้า
feldspathization การบวนการเกิดเฟลด์สปาร์
felsic สีอ่อน
felsite; aphanite หินอัคนีสีอ่อน
femic สีแก่
fence diagram แผนภาพรั้ว
fenestrate ลักษณะตาข่าย
ferricrete เฟร์ริครีต
ferriferous เนื้อเหล็ก
ferroalloy โลหะผสมเหล็ก
ferromagnesian เฟร์โรแมกนีเซียน
ferruginous ปนเหล็ก
ferruginous mineral แร่ปนเหล็ก
fibroblastic เนื้อใยแปร
field classification การจำแนกในสนาม
filler ตัวเติม
fine-grained เนื้อละเอียด
fineness factor แฟกเตอร์ความละเอียด
fines ส่วนละเอียด
fine sand ทรายละเอียด
fiord ฟีออร์ด
fire assay การสอบวิเคราะห์โดยการหลอม
fire clay; fireclay; refractory caly ดินทนไฟ
fireclay mineral แร่ดินทนไฟ
first arrival; arrival; break; kink แรกปรากฏ
fissility แนวแตกถี่
fission-track dating การหาอายุจากรอยแบ่งแยกนิวเคลียส
fission tracks รอยแบ่งแยกนิวเคลียส
fissure รอยแยก
fissure erubtion การปะทุตามรอยแยก
fissure vein สายแร่
fixed carbon คาร์บอนคงที่
fjord ฟยอร์ด
flag;flagstone หินแผ่น
flake graphite แกรไฟต์แผ่น
flake micas ไมกาเกล็ด
flanking moraine กองตะกอนธารน้ำแข็งสาขา
flash น้ำท้น, แอ่งยุบ
flat ราบ
flat spot จุดแนวราบ
flaxseed ore สินแร่เนื้อเม็ด
flexural slip; bedding-plane slip การไถลตามชั้นหิน
flint ฟลินต์, หินเหล็กไฟ
flint clay ฟลินต์เคลย์
float หินลอย
floating bog พรุลอย
floating sand grain เม็ดทรายเดี่ยว
floating swamp บึงแพหญ้า
float ore สินแร่ลอย
flood-plain ที่ราบน้ำท่วมถึง
flood-plain deposit; vertical-accretion deposit สิ่งทับถมที่ราบน้ำท่วมถึง
flora พฤกษชาติ, พรรณพืช
flowering plant; angiosperm พืชดอก
flowing artesian well; blow well บ่อน้ำพุมีแรงดัน
flowing well บ่อน้ำพุ, บ่อน้ำมันพุ
flow roll หินทรายลูกคลื่น
flowstone หินพอก
fluidization การทำให้เกิดของไหล
fluorscence การเรืองแสง, ฟลูออเรสเซนซ์
fluorite ฟลูออไรต์
fluvial; fluviatile ธารน้ำ
fluvial deposit; fluviatile deposit สิ่งทับถมธารน้ำพา
fluviatile; fluvial ธารน้ำ
fluviatile dam เขื่อนธารน้ำ
fluviatile deposit; fluvial deposit สิ่งทับถมธารน้ำพา
flux ฟลักซ์
fluxing stone; flux stone หินฟลักซ์
fly ash เถ้าปลิว
flysch ฟลิช
focus; seismic focus ศูนย์เกิดแผ่นดินไหว
fold ชั้นหินคดโค้ง
foliation ริ้วขนาน
foot wall หินพื้น
foram ฟอแรม
foraminifer ฟอแรมินิเฟอร์
foraminifera ฟอแรมินิเฟอรา
foraminiferan ฟอแรมินิเฟอรัน
foredeep ร่องลึกหน้าเกาะ
foreset bed ชั้นลาดแนวดินดอน
foreshock แผ่นดินไหวนำ
foreshore ชายทะเลส่วนนอก
forested bog; bog forest ป่าพรุ
forested swamp ป่าน้ำขัง
formation หมวดหิน
fossil ซากดึกดำบรรพ์
fossil assemblage กลุ่มชีวินดึกดำบรรพ์
fossil community ชุมชีวินดึกดำบรรพ์
fossil fuel เชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์
fossiliferous มีวากดึกดำบรรพ์
fossilization การกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์
fossil wax ไขธรรมชาติ
founder breccia; collapse breccia หินกรวดเหลี่ยมยุบตัว
fracture รอยแตก
fracture cleavage แนวแตกเรียบประชิด
fracture zone แนวรอยแตก
fragmental rock หินเศษชิ้น
fragmental texture เนื้อเศษชิ้น
free carbon คาร์บอนอิสระ
free face ผาเรียบ
free moisture ความชื้นอิสระ
freestone หินไร้รอยแตก
freeze-thaw action; frost action การผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว
freezing interval; crystallization interval ช่วงการตกผลึก
freshwater limestone หินปูนน้ำจืด
frost action; freeze-thaw action การผุพังเนื่องจากน้ำแข็งตัว
frustule เปลือกไดอะตอม
fucoid ฟิวคอยด์
fuel ratio อัตราส่วนเชื้อเพลิง
fumarole พุแก๊ส
fungus เห็ดรา
fusain ฟิวเซน
fusinisation; fusinitisation การเกิดแถบลายวาวใยไหม
fusite ฟิวไซต์
fusuline ฟิวซูไลน์
fusulinid ฟิวซูลินิด