คำศัพท์ คำแปล
ice age ช่วงอายุน้ำแข็ง, สมัยน้ำแข็ง
iceberg ภูเขาน้ำแข็ง
ice cap พืดน้ำแข็ง
ice sheet พืดน้ำแข็ง
identified resource ทรัพยากรมีค่าพิสูจน์ได้
identified subeconomic resource ทรัพยากรค่าต่ำพิสูจน์ได้
idiomorphic; automorphic ผลึกหน้าสมบรูณ์
igneous rock หินอัคนี
ignrous rock classification การจำแนกประเภทหินอัคนี
ignimbrite หินอิกนิมไยรต์
illite อิลไลต์
illuvial horizon อิลไลต์, ดินขาวอิลไลต์
illuvial การสะสมของแร่
ilmenite อิลเมไนต์
imbricate structure; shingle structure โครงสร้างหินแบบซ้อนเกย
impermeable rock; impervious rock หินเนื้อตัน
impoverished fauna กลุ่มชีวินลดชนิด
inactive volcano ภูเขาไฟไม่มีพลัง
incandescence การเปล่งแสงจากวัตถุร้อน
Inceptisols อินเซปทิซอลส์
incised meander; entrenched meander ทางน้ำโค้งตวัดอยู่ตัว
inclined shaft อุโมงค์เอียง
included gas แก๊สเจือปน
incompletent bed ชั้นหินเนื้อเปราะ
incorproation การรวมเป็นถ่านหิน
index bed; key bed horizon; marker bed ชั้นหินหลัก
indez contour เส้นชั้นหลัก
index fossil ซากดึกดำบรรพ์ดรรชนี
index mineral แร่ดรรชนี
Indiana limestone หินปูนอินเดียนา
industrial mineral สภาพแม่เหล็กเหนี่ยว
industrial magnetization เพชรอุตสาหกรรม
industrial diamond แร่อุตสาหกรรม
industrial unit หน่วยหินอุตสาหกรรม
ineqigranular; heterogranular เนื้อเม็ดไม่เท่า
inertinte อิเนอร์ทิไนต์
inferred ore สินแร่อนุมาน
infitrated fossils; introduced fossils ซากดึกดำบรรพ์แทรกปน
infiiltration การแทรกซึม
infiltration capacity ความสามารถในการแทรกซึม
infiltration rate อัตราการแทรกซึม
influent stream; losing stream ธารให้น้ำ
infusorial earth; diatomaceous earth; Kieselguhr; siliceous earth ดินเบา
ingrown meander ทางน้ำโค้งตวัดงอก
inherent ash; intrinsic ash เถ้าภายใน
inherent moisture ความชื้นยึดเหนี่ยว
inner core แก่นโลกชั้นใน
inorganic อนินทรีย์
in place ณ ที่เกิด
inselberg เขาโดดในทะเลทราย
insequent stream ธารนำไม่ตามระบบ
in situ ณ ที่เดิม
in-situ combustion การเผาไหม้ ณ ที่เดิม
in-situ origin theory; in-situ theory ทฤษฎีการเกิด ณ ที่เดิม
interbiohorizon zone; interval zone ส่วนชั้นระหว่างแนวชั้นชีวภาพ
interburden ดินคั่นชั้นแร่
interglacial stage ช่วงคั่นช่วงอายุย่อยธารน้ำแข็ง
interiror basin; autogeosyncline; intracratonic basin แอ่งหินฐานธรณี
inerlacing drainage pattern; braied drainage pattern แบบรูปทางน้ำประสานสาย
interlobate moraine กองตะกอนธารน้ำแข็งระหว่างเนิน
intermediate เป็นกลาง, สีกลาง
intermediate contour เส้นชั้นรอง
intermittent stream ธารน้ำไหลไม่ตลอดปี
intermontane basin แอ่งระหว่างภูเขา
intermontane plateau ที่ราบระหว่างภูเขา
internal cast; steinkern รูปพิมพ์หิน
internal mold รอยพิมพ์ด้านใน
internal water น้ำภายในโลก
interrupted stream ธารน้ำขาดช่วง
interstice ช่องว่าง, ซอก
interval ช่วง
interval zone; interbiohorizon zone ส่วนชั้นระหว่างแนวชั้นชีวภาพ
intraclast อินทราคลาสต์
intracratonic basin; autogeosyncline; interior แอ่งหินฐานธรณี
intrazonal soil order อันดับดินอินทราโซนัล
intrinsic ash; inherent ash เถ้าภายใน
introduced fossils; infiltrated fossils ซากดึกดำบรรพ์แทรกปน
intrustion การแทรกซอน, หินอัคนีแทรกซอน
intrusive igneous rock หินอัคนีแทรกซอน
invertebrate สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
invertebrate paleontology วิชาซากดึดดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
involute ม้วนเหลื่อม
iron pan ชั้นดานเหล็ก
irrotational wave คลื่นไม่หมุน
island arc; volcanic arc หมู่เกาะรูปโค้ง
isocal เส้นความร้อนเท่า
isocarb เส้นคาร์บอนเท่า
isochemical metamorphism; treptomorphism การแปรสภาพคงองค์ประกอบ
isoclinal floding การคดโค้งของหินแบบพับ
isocline ชั้นหินคดโค้งพับผ้า
isometric system ระบบสามแกนเท่า
isomorphism สมสัณฐาน
isopotential surface; piezometric surface; potentiometric surface; pressure surface ระดับแรงดันน้ำ
isoseismal line เส้นความไหวสะเทือนเท่า
isostasy ดุลเสมอภาคของเปลือกโลก
isotope ไอโซโทป
isotopic age; absolute age; radiometric age อายุสมบูรณ์
isotropic ไอโซทรอปิก
isotropy ไอโซทรอปี
isthmus คอคอด