คำศัพท์ คำแปล
Pasific suite ชุดแปซิฟิก
packed biomicrite หินไบโอมิไครต์ตะกอน
pahoehoe ลาวาปาฮอยฮอย
paint pot พุโคลนสี
Palaeocene Epoch; Paleocene Epoch สมัยพาลีโอซีน
palaeoclimate; paleoclimate ภูมิอากาศบรรพกาล
palaeoclimatology; paleoclimatology ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา
palaeomagnetism; paleomagnetism ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล
palaeontology; paleontology บรรพชีวินวิทยา
Palaeozoic Era; Paleozoic Era มหายุคพาลีโอโซอิก
Paleocene Epoch; Palaeocene Epoch สมัยพาลีโอโซอิก
paleoclimate; palaeoclimate ภูมิอากาศบรรพกาล
paleoclimatology; palaeoclimatology ภูมิอากาศบรรพกาลวิทยา
Paleogene พาลีโอจีน
paleomagnetism; palaeomagnetism ภาวะแม่เหล็กบรรพกาล
paleontology; palaeontology บรรพชีวินวิทยา
Paleozoic Era; Palaeozoic Era มหายุคพาลีโอโซอิก
palygorskite แพลิกอร์สไกต์
panel แปลง
Pangea พันเจีย
paraglacial; cryergic; cryonival; periglacial; subnival รอบธารน้ำแข็ง
paralic พาราลิก
parallel drainage pattern แบบรูปทางน้ำขนาน
parallel fold; concentric fold ชั้นหินคดโค้งขนาน
parasite fold; congruent fold ชั้นหินคดโค้งระนาบแกนร่วม
parastratotype ชั้นหินแบบฉบับเสริม
paratype คล้ายแบบฉบับ
parent rock; source rock หินต้นกำเนิด
Parr formula สูตรของพาร์
parting แนวแยก
peat พีต
peat formation การเกิดพีต
peat-anthracite theory ทฤษฎีการแปรสภาพของถ่านหิน
pebble กรวดกลาง
pediment; rock pediment ลาดเชิงเขาสึกกร่อน
pedology ปฐพีวิทยา
pegmatite หินเพกมาไทต์
pelagic ก้นสมุทร
pelagic deposit; abyssal deposit สิ่งทับถมก้นสมุทร
pelecypod; lamellibranch หอยกาบคู่
pellet เม็ดกลมเล็ก
penecontemporaneous deformation; contemporaneous deformation การเปลี่ยนลักษณะขณะตกตะกอน
peneplain พื้นเกือบราบ
percolation การไหลซึมผ่าน
perennial stream ธารน้ำไหลตลอดปี
perennially frozen ground; pergelisol; permafrost; permanently frozen ground ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว
perforation การกรุ
pergelisol; perennially frozen ground; permafrost; permanently frozen ground ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว
peridotite หินเพริโดไทต์
periglacial; cryergic; cryonival; paraglacial; subnival รอบธารน้ำแข็ง
period ยุค
permafrost; perennially frozen ground; pergelisol; permanently frozen ground ชั้นดินเยือกแข็งคงตัว
permeable rock หินเนื้อฟ่าม
Permian Period ยุคเพอร์เมียน
perthite เพอร์ไทต์
perthitic เนื้อแบบเพอร์ไทต์
petrified rose; barite rose; barite rosette แบไรต์ดอกกุหลาบ
petrified wood; agatized wood; opalized wood; silicified wood; woodstone ไม้กลายเป็นหิน
petrography ศิลาวรรณนา
petroleum ปิโตรเลียม
petrology ศิลาวิทยา
phacolith หินอัคนีรูปเบี้ย
phaneritic เนื้อทรรศน์
Phanerozoic Eon บรมยุคฟาเนอโรโซอิก
phenocryst แร่ดอก
phonolite หินโฟโนไลต์
phosphate ฟอสเฟต
phosphatic nodule ก้อนฟอสเฟตทรงมน
phosphorite หินฟอสฟอไรต์
phosphorescence การพรายแสง
photogeology ธรณีวิทยาภาพถ่าย
phreatic ground water; phreatic water น้ำบาดาลไม่มีแรงดัน
phreatic zone; saturated zone; zone of saturation เขตอิ่มน้ำ
phyllite หินฟิลไลต์
phylozone; lineage zone ส่วนชั้นสายชีวภาพ
physical geology ธรณีวิทยากายภาพ
phyteral ไฟเทอรัล
phytolith หินพืช
piedmont glacier ธารน้ำแข็งเชิงเขา
piercement; diapir; diapiric fold; piercing fold ชั้นหินคดโค้งแทรกดัน
piezometric surface; isopotential surface; potentiometric surface; pressure surface ระดับแรงดันน้ำ
pillow lava ลาวารูปหมอน
pinnate drainage pattern แบบรูปทางน้ำขนนก
piracy; beheaded stream; stream capture ธารหลงแม่
pisolith เม็ดแบบถั่ว
pitchblende พิตช์เบลนด์
plagioclase แพลจิโอเคลส
plain ที่ราบ, พื้นที่ราบ
planetology วิทยาดาวเคราะห์
planets ดาวเคราะห์
plane wave คลื่นหน้าราบ
plankton แพลงก์ตอน
plankton bloom แพลงก์ตอนสะพรั่ง
plastic clay พลาสติกเคลย์
plastic flow การไหลแบบพลาสติก
plastic limit (PL) ขีดจำกัดพลาสติก
plasticity index (PI) ดรรชณีพลาสติก
plateau ที่ราบสูง
platform ลาน
playa พลายา
Pleistocene Epoch สมัยไพลสโตซีน
pleochroic halo วงแสงเปลี่ยนสี
pleochroism การเปลี่ยนสี
pleosponge พลีดอสปันจ์
Pliocene Epoch สมัยไพลโอซีน
plucking การแตกหลุดของหิน
plunge พลันจ์
pluton พลูตอน
plutonic; deep-seated; hypogene ระดับลึก
plutonic rock; abyssal rock หินอัคนีระดับลึก
plutonism การเกิดพลูตอน
pluvial เกี่ยวกับฝนชุก
pneumatolysis การเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพราะไอร้อน
Podzols พอดซอลส์
polymorph พหุสัณฐาน
polymorphism ภาวะพหุสัณฐาน
polysymthetic twinning ผลึกแฝดร่วม
ponor หลุมขอบชัน
porcellanite หินพอร์เซลลาไนต์
porosity ความพรุน
porphyrite; porphyritic rock; porphyry หินเนื้อดอก
porphyritic texture เนื้อดอก
porphyroblast แร่ดอกแปร
porphyroblastic- เนื้อดอกแปร
porphyry; porphyrite; porphyrite rock หินเนื้อดอก
potash โพแทช
potentiometric surface; isopotential surface; piezometric surface; pressure surface ระดับแรงดันน้ำ
pothole กุมภลักษณ์, ปล่องหินปูน
pottery stone พอตเทอรีสโตน
Precambrian Era มหายุคพรีแคมเบรียน
precipitation หยาดน้ำฟ้า
precious stone รัตนชาติสูงค่า
pressure surface; isopotential surface; piezometaic surface; potentiometric surface ระดับแรงดันน้ำ
primary wave; P-wave คลื่นปฐมภูมิ
prism ปริซึม
prismatic แบบแท่ง
profile of equilibrium; graded profile หน้าตัดข้างสมดุล
proloculum; proloculus ห้องแรกเกิด
property สมบัติ
Proterozoic โพรเทอโรโซอิก
Proterozoic Eon บรมยุคโพรเทอโรโซอิก
prototype ตันแบบ
proxomate analysis การวิเคราะห์ขั้นต้น
psephite หินเซไฟต์
pseudo-oolith เม็ดคล้ายไข่ปลา
pseudoplankton; epiplankton แพลงก์ตอนเทียม
pteridophyte พืชพวกเฟิร์น, เทอริโดไฟต์
pteropod ooze เลนเทโรพอด
pumice หินพัมมิซ
P-wave; primary wave คลื่นปฐมภูมิ
pyrite ไพไรต์
pyritization การเกิดไพไรต์
pyrobitumen ไพโรบิทูเมน
pyroclastic rock; volcanic clastic หินตะกอนภูเขาไฟ
pyrophyllite ไพโรฟิลไลต์
pyroxene ไพรอกซีน
pyroxenite หินไพรอกซีไนต์