แผนการสอนของอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาธรณีวิทยา  สาขาวิชา ธรณีวิทยา

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2546

 

1.   ชื่อผู้สอน รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

2.   รหัสกระบวนวิชา 205475

      กระบวนวิชา r บรรยาย r ปฏิบัติการ r อื่น ๆ ระบุ

      ลักษณะการสอน r สอนคนเดียว r สอนเป็นกลุ่ม ………. คน

      ชื่อกระบวนวิชา   (ไทย)         ธรณีวิทยาวิศวกรรม

                                      (อังกฤษ)   Engineering Geology

      หน่วยกิตกระบวนวิชา 3(3/3-0/0)

3.   วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

                      ต้องการให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ “The Present is the Key to the Past” เพราะในการศึกษาธรณีประวัติต้องศึกษาจากหลักฐานที่ปรากฏ แล้วตีความเหตุการณ์ทางธรณีที่เกิดขึ้นในบรรพกาล

4.   เนื้อหากระบวนวิชาที่สอนในแต่ละสัปดาห์

      4.1 กระบวนวิชาบรรยาย

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

1

- ประวัติการศึกษาธรณีประวัติ

- หลักการทางธรณีวิทยาต่าง ๆ

- เนจูนีส และพลูโตนีส

2

- กระบวนการเกิดหินตะกอน

- สภาพแวดล้อมการสะสมตะกอน

- หลักฐานบอกลักษณะภูมิอากาศโบราณ

- การสร้างสภาพภูมิศาสตร์โบราณ

3

- ธรณีกาล

- การจำแนกลำดับชั้นหิน

- การเปลี่ยนลักษณะปรากฏ (ช่วงน้ำทะเลท่วม และช่วงน้ำทะเลถอย)

- ชั้นดรรชนีบ่งชี้

- การเทียบสัมพันธ์

4

- จักรวาล และกำเนิดดาวเคราะห์

- โครงสร้างภายในของโลก

- ทฤษฎีทวีปจร

- การแผ่ออกของพื้นทวีป

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

5

- เพลตเทคโทนิค

- แบบต่าง ๆ ของการเคลื่อนที่ของแผ่นทวีป

- แม่เหล็กบรรพกาล

- แนวเดินทางของขั้วโลกบรรพกาล

6

- ยุคพรีแคมเบรียน

-  การกระจายตัวของหินยุคพรีแคมเบรียน

- สภาพแวดล้อมในบรมยุคอาร์คิโอโซอิก

- สภาพแวดล้อมในบรมยุคโพรเทอโรโซอิก

7

มหายุคพาลีโอโซอิก

- การกระจายตัวของแผ่นทวีปต่าง ๆ

- เพลตเทคโทนิคในมหายุคพาลีโอโซอิก

- สภาพแวดล้อมในมหายุคพาลีโอโซอิก

8

มหายุคมีโซโซอิก

- การกระจายตัวของแผ่นทวีปต่าง ๆ

- เพลตเทคโทนิคในมหายุมีโซโซอิก

- สภาพแวดล้อมในมหายุคมีโซโซอิก

มหายุคซีโนโซอิก

- พัฒนาการของทะเลโบราณทีธิส

- สภาพแวดล้อมในมหายุคซีโนโซอิก

- การเกิดแนวเทือกเขาแอลพาย-หิมาลายัน

9

- ยุคน้ำแข็ง

  - ทฤษฎีการเกิดยุคน้ำแข็ง

  - กำเนิดสิ่งมีชีวิต

  - ข้อสันนิษฐานจุดกำเนิดสิ่งมีชีวิต

  - การทดลองของ นาย เอส.แอล. มิลเลอร์

  - หลักฐานต่าง ๆ ที่บ่งบอกสภาพแวดล้อมกำเนิดสิ่งมีชีวิต

  - การจำแนกสิ่งมีชีวิต

  - การเก็บรักษาเป็นซากดึกดำบรรพ์

10

- วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต

- แบบการวิวัฒนาการ

- การอพยพ

- การส๔ญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต

 

สัปดาห์ที่

 

เนื้อหา

10

- การศึกษาวิวัฒนาการจากซากดึกดำบรรพ์

- ประโยชน์จากการศึกษาซากดึกดำบรรพ์

11

- การจำแนกซากดึกดำบรรพ์พืช

  - วิวัฒนาการระบบรากและใบ

  - วิวัฒนาการระบบลำต้น

  - วิวัฒนาการระบบสืบพันธุ์

  - วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ในมหายุคพาลีโอโซอิก

12

- การเกิดถ่านหินในยุคคาร์บอนิเฟอรัส

- วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของพืชในมหายุคมีโซโซอิก

- วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของพืชในมหายุคซีโนโซอิก

13

- วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของสัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลัง ตั้งแต่มหายุคพาลีโอโซอิก

  มหายุคมีโซโซอิก และมหายุคซีโนโซอิก

14

- วิวัฒนาการและการสูญพันธุ์ของสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลัง ตลอดธรณีกาล

- วิวัฒนาการของปลา

15

- วิวัฒนาการจากคลีบสู่ขา

- วิวัฒนาการสัตว์เลื้อยคลาน

- วิวัฒนาการสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

- วิวัฒนาการมนุษย์

 

      4.2    กระบวนวิชาปฏิบัติการ

 

สัปดาห์ที่

ปฏิบัติการ

1

ปฏิบัติการภาคหนึ่ง ธรณีวิทยากายภาพ

- การลำดับเหตุการณ์ทางธรณีวิทยา

2

- การเทียบสัมพันธ์

3

- ศึกษาโครงสร้างธรณีวิทยาจากหุ่นจำลอง

- ศึกษาสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในแผนที่ธรณีวิทยา

4

- การหาความหนาของชั้นหิน

- พิจารณาการเอียงเทของชั้นหินด้วยกฎของวี

5

- เติมภาพ 3 มิติ แสดงโครงสร้างธรณีวิทยาจากการตีความข้อมูลในแผนที่ธรณีวิทยา

6

- การตีความโครงสร้างธรณีวิทยา และการทำภาพตัดขวาง

7

สอบปฏิบัติการภาคหนึ่ง

 

สัปดาห์ที่

ปฏิบัติการ

8

ปฏิบัติการภาคสอง ธรณีชีวภาพ

- ซากดึกดำบรรพ์คืออะไร

- วิธีการเก็บรักษาซากดึกดำบรรพ์

9

- การจำแนกสิ่งมีชีวิต

- ศึกษาลักษณะสัณฐาน

10

- สิ่งมีชีวิตในมหายุคพาลีโอโซอิก

11

- สิ่งมีชีวิตในมหายุคมีโซโซอิก

12

- สิ่งมีชีวิตในมหายุคซีโนโซอิก

13

- ศึกษาวิวัฒนาการของปลา

- วิวัฒนาการของสัตว์จำพวกไดโนเสาร์

14

- สัตว์ในมหายุคมีโซโซอิกที่พบในประเทศไทย

15

สอบปฏิบัติการภาคสอง

 

5.   กิจกรรมการเรียนการสอน

กระบวนวิชาบรรยาย

กระบวนวิชาปฏิบัติการ

r บรรยายในชั้นเรียน

r ให้นักศึกษาทำรายงาน

r จัดกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมในห้องเรียน

r อื่น ๆ ระบุ ……………

r ปฏิบัติการ

r ออกภาคสนาม

r สาธิต

r อื่น ๆ ระบุ ……………

 

6.   สัดส่วนการให้คะแนน

กระบวนวิชาบรรยาย                                          60 %

กระบวนวิชาปฏิบัติการ                                       40 %

1. สอบย่อย                                                         10 %

2. สอบกลางเทอม                                              15 %

3. สอบไล่                                                           35 %

1. แบบฝึกหัดภาคหนึ่ง                                          5 %

2. สอบปฏิบัติการภาคหนึ่ง                                 15 %

3. ส่งงานศึกษาซากดึกดำบรรพ์                            5 %

4. สอบปฏิบัติการภาคสอง                                  15 %

 

7.   สื่อการสอน และ/หรืออุปกรณ์การสอน

กระบวนวิชาบรรยาย

กระบวนวิชาปฏิบัติการ

r กระดานดำและชอล์ค

r กระดานดำและชอล์ค

r แผ่นใส

r สไลด์

r แผ่นใส

r หุ่นจำลอง, แบบจำลอง, ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์,

     ภาพวาด

 

 

8.   หนังสือ/วารสาร ประกอบการเรียนการสอน

      8.1 เอกสารประกอบคำสอน

      8.2 คู่มือปฏิบัติการ

      8.3 วารสาร National Geographic

9.   เกณฑ์การตัดเกรด

      r อิงเกณฑ์

      r อิงกลุ่ม