ประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

 

1.  รหัสวิชาและชื่อวิชา    .ธณ.(205)218   ธรณีวิทยาประเทศไทยเบื้องต้น

                                                              Elementary Geology of Thailand

 

2.  จำนวนหน่วยกิต         2(2/2-0/0)

 

3.  คณะและภาควิชา        คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาธรณีวิทยา

 

4.  เงื่อนไขกระบวนวิชาและสถานภาพ

              นักศึกษาต้องผ่านกระบวนวิชา ว.ธณ.(205)104 เป็นวิชาเอกบังคับ

 

5.  ลักษณะกระบวนวิชา

               ศึกษาสภาพธรณีวิทยาของประเทศไทย ด้านลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ ธรณีโครงสร้าง และวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาของประเทศไทย โดยยึดถือแผนที่ธรณีวิทยาประเทศไทย ขนาดมาตราส่วน 1 : 500,000 เป็นข้อมูลปัจจัยหลัก ตามสภาพความเข้าใจปัจจุบัน

 

6.  วัตถุประสงค์ทั่วไป  เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชานี้ทราบเกี่ยวกับ

              1.  ประวัติความเป็นมาและความจำเป็นของการศึกษาธรณีวิทยาประเทศไทย

              2.  ลำดับชั้นหินและซากดึกดำบรรพ์ของประเทศไทย

              3.  หินอัคนีและหินแปรของประเทศไทย

              4.  สภาพธรณีโครงสร้างของประเทศไทย

              5.  มีแนวคิดและอภิปรายถึงวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาของประเทศไทย

 

7.  หัวข้อเนื้อหาวิชา                                                                                    จำนวนชั่วโมงบรรยาย

     1.  บทนำ                                                                                                                2

          1.1   ลักษณะและวัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

          1.2   ธรณีวิทยากับการพัฒนาประเทศไทย

          1.3   ประวัติการศึกษาธรณีวิทยาของประเทศ

          1.4   ประเทศไทยกับภูมิภาคเทคโนนิคของเอเซียอาคเณย์

                 1.4-1  สภาพทางธรณีวิทยาที่กำหนดขอบเขตภูมิภาคเทคโทนิค

                 1.4-2  ขอบเขตภูมิภาคเทคโทนิคของภูมิภาคเอเซียอาคเณย์ในประเทศไทย

                          ตามสภาพความเข้าใจปัจจุบัน

     2.  ลำดับชั้นหินของประเทศไทย                                                                                13

          2.1   คำนำ

          2.2   หินมหายุคพาลีโอโซอิก

     หัวข้อเนื้อหาวิชา                                                                                    จำนวนชั่วโมงบรรยาย

                 2.2-1  หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่าง

                 2.2-2  หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนกลาง

                 2.2-3  หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน

          2.3   หินมหายุคมีโซโซอิก

                 2.3-1  หินตะกอนทะเลมหายุคมีโซโซอิก

                 2.3-2  หินตะกอนทวีปมหายุคมีโซโซอิก

                 2.3-3  สรุปเชิงอภิปราย

          2.4   หินมหายุคซีโนโซอิก

                 2.3-1  หินยุคเทอร์เชียรี

                 2.3-2  หินยุคควอเทอร์นารี

                 2.3-3  สรุปเชิงอภิปราย

     3.  หินอัคนีของประเทศไทย                                                                                        5

          3.1   คำนำ

          3.2   หินอัคนีในมหายุคพาลีโอโซอิก

                 3.2-1  หินพลูโทนิค

                 3.2-2  หินภูเขาไฟ

                 3.2.3  หินตะกอนภูเขาไฟ

          3.3   หินอัคนีในมหายุคมีโซโซอิก

                 3.3-1  หินพลูโทนิค

                 3.3-2  หินภูเขาไฟ

                 3.3-3  หินตะกอนภูเขาไฟ

          3.4   หินอัคนีในมหายุคซีโนโซอิก

                 3.4-1  หินพลูโทนิค

                 3.4-2  หินภูเขาไฟ

                 3.4-3  หินตะกอนภูเขาไฟ

          3.5   สรุปเชิงอภิปราย

     4.  ลักษณะทางธรณีวิทยาโครงสร้างของประเทศ                                                             4

          4.1   คำนำ

          4.2   หินแปรโครงสร้างซับซ้อน

                 4.2-1  หินแปรแนวเชียงใหม่ – ตาก

                 4.2-2  หินแปรอำเภอบ้านไร่ อุทัยธานี

                 4.2-3  หินแปรปราณบุรี – หัวหิน

     หัวข้อเนื้อหาวิชา                                                                                    จำนวนชั่วโมงบรรยาย

                 4.2-4  หินแปรอำเภอขนอม นครศรีธรรมราช

                 4.2-5  หินแปรชลบุรี

                 4.2-6  สรุปเชิงอภิปราย

          4.3   กลุ่มรอยเลื่อนขนาดใหญ่

                 4.3-1  คำนำ

                 4.3-2  กลุ่มรอยเลื่อนแม่ปิง

                 4.3-3  กลุ่มรอยเลื่อนด่านเจดีย์สามองค์

                 4.3-4  กลุ่มรอยเลื่อนระนอง/คลองมารุย

          4.4   แถบรอยคดโค้ง

                 4.4-1  คำนำ

                 4.4-2  แถบรอยเลื่อนคดโค้งสุโขทัย

                 4.4-3  แถบรอยคดโค้งเลย – เพชรบูรณ์

                 4.4-4  สรุปเชิงอภิปราย

          4.5   สรุป

     5.  ความเป็นมาทางเทคโทนิคกับการสะสมตัวของทรัพยากรแร่และพลังงาน                           6

          5.1   ในช่วงมหายุคพาลีโอโซอิก

          5.2   ในช่วงมหายุคมีโซโซอิก

          5.3   ในช่วงมหายุคซีโนโซอิก

          5.4   สรุป

                                                                                                             รวม                30

 

8.  เอกสารอ้างอิง

     1.  ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, พ.ศ. 2525, ธรณีวิทยาประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 287 หน้า

     2.  Proceedings of the Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia, 1983.


แผนการสอนของอาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาควิชาธรณีวิทยา สาขาวิชา ธรณีวิทยา

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2542

 

1.  ชื่อผู้สอน (ตำแหน่งทางวิชาการ ชื่อ-สกุล)  ผศ. สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์

                                                              รศ. ดร. ธีรพงศ์ ธนสุทธิพิทักษ์

                                                              ผศ. ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์

2.  รหัสกระบวนวิชา               .ธณ.(205)218

     กระบวนวิชา                     þ บรรยาย                 ¨ ปฏิบัติการ              ¨ อื่น ๆ (ระบุ) …………

     ลักษณะการสอน               ¨ สอนคนเดียว          þ สอนเป็นกลุ่ม 3 คน

     ชื่อกระบวนวิชา   (ไทย)       ธรณีวิทยาประเทศไทย

                            (อังกฤษ)  Geology of Thailand

     หน่วยกิตกระบวนวิชา         2(2/2-0/0)

3.  วัตถุประสงค์ของกระบวนวิชา

                 เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนกระบวนวิชานี้ ทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นของการศึกษาธรณีวิทยาประเทศไทย ลำดับชั้นหิน และซากดึกดำบรรพ์ของประเทศไทย หินอัคนี และหินแปรของประเทศไทย สภาพธรณีโครงสร้างของประเทศไทย และวิวัฒนาการทางธรณีวิทยาของประเทศไทย

4.  เนื้อหากระบวนวิชาที่สอนในแต่ละสัปดาห์

     กระบวนวิชาบรรยาย

สัปดาห์ที่

เนื้อหา

ผู้สอน

1

บทที่ 1 บทนำ

           1.1 วัตถุประสงค์

           1.2 ประวัติการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาของบประเทศไทย

           1.3 สภาพทางเทคโทนิคของประเทศไทย

สุรพงษ์

2 – 8

บทที่ 2 ลำดับชั้นหินของบประเทศไทย

            2.1 หินมหายุคพาลีโอโซอิก

                   - หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่าง

                   - หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน

             2.2 หินมหายุคมีโซโซอิก

                   - หินตะกอนทะเลมหายุคมีโซโซอิก

                   - หินตะกอนทวีปมหายุคมีโซโซอิก

             2.3 หินมหายุคซีโนโซอิก

สุรพงษ์

 

                    - หินยุคเทอร์เชียรี

                    - หินยุคควอเทอร์นารี

 

9 – 11

บทที่ 3 หินอัคนี

            3.1 หินพลูโทนิค

            3.2 หินภูเขาไฟ

            3.3 หินตะกอนภูเขาไฟ

ธีรพงศ์

12 – 13

บทที่ 4 หินแปร

            4.1 หินแปรระดับสูง

            4.2 หินแปรระดับต่ำ

สัมพันธ์

14 – 15

บทที่ 5 ธรณีวิทยาโครงสร้าง

            5.1 องค์ประกอบโครงสร้าง

            5.2 รอยเลื่อนขนาดใหญ่

            5.3 แถบรอยคดโค้ง

            5.4 วิวัฒนาการทางโครงสร้าง

สัมพันธ์

 

5.  กิจกรรมการเรียนการสอน

กระบวนวิชาบรรยาย

กระบวนวิชาปฏิบัติการ

þ บรรยายในชั้นเรียน

þ ให้นักศึกษาทำรายงาน

¨ จัดกิจกรรมให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียน

þ อื่น ๆ ระบุ – ฉายสไลด์

¨ ปฏิบัติการ

¨ ออกภาคสนาม

¨ สาธิต

¨ อื่น ๆ ระบุ ……….

 

6.  สัดส่วนการให้คะแนน

     6.1 สอบเก็บคะแนน 2 ครั้ง ๆ ละ        20 % รวม 40 %

     6.2 meรายงาน                               10 %

     6.3 คะแนนสอบปลายภาค                50 %

7.  สื่อการสอน และ/หรืออุปกรณ์การสอน

     þ 7.1 แผ่นใส

     þ 7.2 สไลด์

8.  หนังสือ/วารสาร ประกอบการเรียนการสอน

     8.1   ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2525 ธรณีวิทยาประเทศไทย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, เชียงใหม่, 287 หน้า

     8.2   Proceedings of the Workshop on Stratigraphic Correlation of Thailand and Malaysia, 1983.

9.  เกณฑ์การประเมินผล

     þ อิงเกณฑ์

     þ อิงกลุ่ม